top of page
Szukaj
  • elamech82

Zanim wbijesz pierwszą łopatę ...

Zanim ruszą prace budowlane, do załatwienia jest całkiem sporo formalności – od sprawdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po zgłoszenie planowanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Szczególnie wiele dokumentów trzeba zgromadzić w celu uzyskania pozwolenia na budowę.


Od czego zacząć?

1. Media

Do tego aby wybudować dom (i później go użytkować) konieczne jest zapewnienie dostępu do wody, prądu, kanalizacji oraz gazu. Jeżeli nie mamy warunków aby wykopać własną studnię i szambo lub oczyszczalnię ścieków to konieczne będzie przyłączenie do sieci infrastruktury technicznej. Najlepiej zacząć ubiegać się o przyłącza tuż po zakupie działki - im wcześniej, tym lepiej ponieważ przyłączenie do sieci może potrwać nawet kilka miesięcy. Wnioski o wydanie warunków technicznych przyłączenia mediów składa się w odpowiednim zakładzie, np. gazowym lub energetycznym. Zakład poinformuje o wymaganych załącznikach do wniosku, natomiast warto wiedzieć, że zazwyczaj potrzebna jest mapa działki z zaznaczonym planowanym budynkiem i proponowaną lokalizacją punktów pomiarowych. Gdy warunki przyłączenia zostaną wydane, można już podpisywać umowę z danym zakładem, żeby podczas budowy mieć dostęp do niezbędnych mediów.


2. Dojazd z drogi publicznej

Żeby móc wybudować dom, niezbędne jest, by działka miała dostęp do drogi publicznej. Jeśli go nie ma, należy wystąpić do zarządcy drogi o zezwolenie na lokalizację zjazdu, np. dla drogi gminnej będzie to Wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Do wniosku trzeba również dołączyć kopię aktualnej mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczonymi granicami nieruchomości oraz planowanym zjazdem. Inny na ogół wymagany załącznik to kopia dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości.

Po otrzymaniu przed wykonaniem zjazdu z działki do drogi publicznej konieczne będzie także uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym. Ten dokument także uzyskuje się u zarządcy drogi. Trzeba pamiętać, że zezwolenie wydawane jest na określone dni, a więc należy dobrze zaplanować pracę.


3. MPZP lub WZ

Warunki zabudowy (WZ) lub wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Jeżeli twoja działka znajduje się na terenie dla którego został ustalony MPZP, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - nie musisz ubiegać się o wydanie WZ tylko składasz wniosek w Wydziale Architektury o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP. Jeśli dla danego terenu nie ma MPZP, należy złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy (również w Wydziale Architektury). We wniosku wpisuje się m.in. charakterystykę zabudowy, liczbę kondygnacji, planowany dojazd do działki itp. Czas oczekiwania na WZ to zwykle kilka miesięcy. Do wniosku należy dołączyć:

- 2 egzemplarze mapy zasadniczej albo katastralnej w skali 1:500 lub 1:1000 (wydaje ją Wydział Geodezji starostwa powiatowego lub urzędu miasta, czasem także powiatowy lub Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej),

- oświadczenia o możliwości podłączenia danej działki do istniejącej lub planowanej sieci uzbrojenia albo warunki techniczne przyłączenia (do uzyskania u zarządców odpowiednich sieci).

4. Badania geotechniczne lub geologiczne

Geolog przeprowadzi badania gruntu, z których wynika jakie są warstwy ziemi, określa poziom wody gruntowej, sprawdza czy nie ma jakiś niespodzianek np. zakopane śmieci o których wcześniejszy właściciel działki nam nie powiedział. Takie badania kosztują ok 1000 zł i zazwyczaj na opinię czekamy kilka dni.


5. Projekt domu

Gdy działka jest już sprawdzona i wiemy co możemy na niej wybudować - pora wybrać projekt domu. Do wyboru mamy 2 opcje - projekty gotowe (z katalogu lub internetu) lub indywidualne zamawiane bezpośrednio u architekta. Jeżeli znalazłeś gotowy projekt który w 100% Ci odpowiada, to pamiętaj, że taki projekt musi zostać zaadaptowany przez architekta do konkretnej działki. Na tym etapie architekt może potrzebować dodatkowych dokumentów (np. mapy do celów projektowych, do zamówienia u geodety). Koszt projektu i jego adaptacji to od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.6. Pozwolenie na budowę

Aby uzyskać pozwolenie na budowę domu należy przede wszystkim wypełnić Wniosek o pozwolenie na budowę - do pobrania ze strony www.gov.pl, ze strony Urzędu Miasta lub bezpośrednio w formie papierowej z urzędu powiatowego.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć następujące dokumenty:

  • projekt budowlany (4 egzemplarze) z wymaganymi w danym wypadku uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami;

  • zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego (na przykład izby architektów) potwierdzające, że projektant jest wpisany na jej listę i ma uprawnienia do projektowania domów, aktualne na dzień opracowania projektu;

  • oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (złożone na formularzu)

  • decyzję o warunkach zabudowy – tylko jeśli dla terenu, na którym znajduje się działka, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

  • ewentualnie potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (gotówką w kasie urzędu powiatowego/urzędu miasta lub przelewem na jego konto).

Wniosek wraz z załącznikami składamy w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu, na terenie którego znajduje się działka przeznaczona pod budowę domu.

Dokumenty składa osoba, która będzie właścicielem domu lub pełnomocnik (z pisemnym pełnomocnictwem).

Jeżeli budujesz dom jednorodzinny i nie będziesz w nim prowadzić działalności gospodarczej - usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać na decyzję? Urząd ma czas do 65 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. W praktyce sytuacja różni się w zależność od województwa, ale średnio czeka się około 1 miesiąca.

Jeśli Urząd Miasta zgodzi się na budowę Twojego domu - otrzymasz pozwolenie na budowę wysłane pocztą na adres wskazany we wniosku. Pozwolenie na budowę jest ważne 3 lata.


7. Dziennik budowy

Po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę należy zakupić Dziennik Budowy. Dziennik kosztuje ok 20-30 zł i należy go zarejestrować w starostwie powiatowym, gdzie składamy wniosek oraz kopię decyzji o pozwoleniu na budowę.8. Zgłoszenie rozpoczęcia budowy

O planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych należy zawiadomić urząd oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem. Do zawiadomienia dołącza się:

– informację o tym, kto będzie kierownikiem budowy oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego (jeśli taki jest) wraz z kopiami dokumentów poświadczających uprawnienia tych osób,

– oświadczenie kierownika budowy o rozpoczęciu prac budowlanych i przejęciu obowiązków,

– oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków (jeśli taki jest),

– opis etapów prac budowlanych,

– informację o planowanym terminie zakończenia robót budowlanych.

Zgłoszenia należy dokonać na 7 dni przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na budowie.


9. Tyczenie fundamentów

Geodeta wówczas wyznacza usytuowanie budynku względem granic, innych charakterystycznych elementów działki i otoczenia oraz zorientowanie budynku względem stron świata. Koszt mieści się w granicach do 1000 zł.


10. Przygotowanie placu budowy

Pozostało nam jeszcze ogrodzić plac budowy, zamontować tablicę informacyjną, zamówić kontener na odpady budowlane oraz TOITOI i możemy przekazać plac budowy.11. Przekazanie placu budowy

Przekazanie następuje na podstawie protokołu przekazania placu budowy, w którym przekazującym jest inwestor (właściciel działki i później wybudowanego domu) a odbierającym Kierownika budowy i to na nim od tego momentu spoczywa odpowiedzialność za budowę.


Jeśli doszedłeś do tego etapu - gratuluję, właśnie rozpocząłeś budowę swojego domu.


Pamiętaj, że nie wszystkie dokumenty ww. będą wymagane ale może się zdarzyć również tak, że Urząd poprosi nas o uzupełnienie wniosków również o inne dokumenty czy złożenie wyjaśnień w zależności od sytuacji.

46 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page