top of page
Szukaj
  • elamech82

Pozwolenie na budowę domu czy zgłoszenie?

Dom jednorodzinny można budować na podstawie pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy. W obu sytuacjach wymagany jest taki sam komplet dokumentów. Co zatem decyduje o wyborze? Kiedy trzeba mieć pozwolenie na budowę, a kiedy wystarczy zgłoszenie budowy?

Kiedy wystarczy zgłoszenie


Temat reguluje Prawo budowlane (art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.). Co do zasady - każda inwestycja wymaga pozwolenia na budowę. Zgłoszenie budowy stanowi wyjątek, który został wyszczególniony w ustawie. Wyliczenie to stanowi katalog zamknięty i nie może być rozszerzane. Jeżeli charakter twojej inwestycji nie został opisany w art. 29 Prawo budowlane - potrzebujesz pozwolenie na budowę.


Ogólnie mówiąc zgłoszenie budowy jest dopuszczalne tylko w przypadkach, gdy obszar oddziaływania budowanego obiektu nie wykracza poza teren inwestycji. Nie zawiadamia się wówczas właścicieli sąsiednich posesji o tym, że za ich ogrodzeniem ma być budowany dom, bo nie wpłynie to na możliwość zabudowania ich nieruchomości.

Listę inwestycji, których budowę możesz rozpocząć na podstawie zgłoszenia możesz pobrać tutaj:


Kiedy_pozwolenie_na_budowę_a_kiedy_zgł
Pobierz • 40KB

Dlaczego zgłoszenie budowy jest dla nas bardziej korzystne niż pozwolenie


Procedura zgłoszenia budowy jest nieco prostsza i krótsza niż postępowanie prowadzące do wydania pozwolenia. Budowę można bowiem rozpocząć po upływie 21 kalendarzowych dni od jej zgłoszenia, pod warunkiem że w tym terminie starosta/prezydent miasta nie wniesie sprzeciwu (wydając stosowną decyzję). Brak odpowiedzi urzędu na zgłoszenie przez 21 dni oznacza tak zwaną milczącą zgodę na budowę.


Ile czekamy na pozwolenie na budowę


Urząd powinien wydać pozwolenie w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, a w sytuacjach bardziej skomplikowanych termin może wydłużyć się do dwóch miesięcy (nie wlicza się w to czasu oczekiwania na konieczne uzgodnienia i uzupełnienia wniosku).

Po otrzymaniu wniosku o pozwolenie na budowę urzędnik ustala strony postępowania administracyjnego. Oprócz inwestora są nimi właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania projektowanego obiektu (wyznaczonym przez architekta i opisanym w projekcie domu). Do wszystkich stron wysyłane jest zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Pozwolenie na budowę staje się ostateczne, gdy żadna ze stron nie odwołała się od decyzji w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Jeżeli wpłynie odwołanie, rozpoczęcie budowy będzie możliwe dopiero po orzeczeniu podtrzymującym wydaną decyzję przez organ drugiej instancji (wojewodę). Należy liczyć się też z możliwością skierowania sprawy do powtórnego rozpatrzenia i koniecznością oczekiwania na uprawomocnienie nowej decyzji.


Jak długo jest ważne pozwolenie na budowę


Budowę należy rozpocząć w okresie 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Jeżeli budowa nie zostanie w tym czasie rozpoczęta lub zostanie przerwana na dłużej niż 3 lata, pozwolenie traci ważność. Rozpoczęcie budowy lub jej wznowienie może wówczas nastąpić jedynie po uzyskaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę


Jakie dokumenty dołączamy do wniosku o pozwolenie na budowę


Wniosek sporządza się na urzędowym formularzu (do pobrania w urzędzie powiatowym lub urzędzie miasta albo z ich stron internetowych). Podajemy w nim podstawowe dane inwestora, rodzaj inwestycji i jej adres.

Komplet dokumentów składa się w starostwie powiatowym (w urzędzie miasta w przypadku miast na prawach powiatu), na terenie którego znajduje się działka przeznaczona pod inwestycję.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

  1. projekt budowlany (4 egzemplarze) z wymaganymi w danym wypadku uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami;

  2. zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego (na przykład izby architektów) potwierdzające,że projektant jest wpisany na jej listę i ma uprawnienia do projektowania domów, aktualne na dzień opracowania projektu;

  3. oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (złożone na formularzu)

  4. decyzję o warunkach zabudowy – tylko jeśli dla terenu, na którym znajduje się działka, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

  5. ewentualnie potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (gotówką w kasie urzędu powiatowego/urzędu miasta lub przelewem na jego konto).

Postępowanie w sprawie budownictwa mieszkaniowego jest zwolnione z opłaty skarbowej, chyba że część domu jest przeznaczona pod działalność gospodarczą (opłata wynosi 1 zł/m2 takiej powierzchni) albo formalności załatwia za nas pełnomocnik (trzeba wówczas zapłacić 17 zł za przyjęcie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa).

Złożony wniosek jest wpisywany do rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (jest to ogólnokrajowy jawny rejestr dostępny w Internecie pod adresem http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/).31 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

댓글


bottom of page